موسسه فرهنگی هنری رادمهر سیما جم

مرکز تکنولوژی آموزشی عهده دار اشاعه و گسترش شیوه های نوین در نظام آموزشی است. این مرکز با بکارگیری تکنولوژی آموزشی در زمینه طراحی و  تولید برنامه های دیداری ، شنیداری و چند رسانه ای به منظور ارتقاء سطح علمی و مهارتی مدیران و کارکنان سازمان ها و دستگاه های خصوصی و دولتی فعالیت دارد.مرکز تکنولوژی آموزشی  تاسیس و در حال حاضر در صدد بروز رسانی خدمات و 1375از سال روش های آموزشی خویش است . 

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
عوامل تاثیر گذار در بهره وری 2018-12-23 07:51:09
استادان بازاریابی 1970-01-01 00:00:00
آماده باشید شکل در حال تغییر است 1970-01-01 00:00:00
انگیزش و رابطه آن با تغییر 1970-01-01 00:00:00
تجربه، کلید بحران ها 1970-01-01 00:00:00
تصمیم گیری 1970-01-01 00:00:00
توسعه سازمانی 2018-12-08 09:36:33
سودآوری یعنی ریسک پذیری 1970-01-01 00:00:00
مدیریت تغییر 1970-01-01 00:00:00
مدیریت و رهبری آموزشی 2018-12-08 09:40:00
نقش روانشناسی در مدیرریت 2018-12-08 09:41:08
تکنیک های مکالمه (تلفن) 2018-12-18 08:05:47
ازبازنده ها تا برنده ها 2018-12-18 08:09:11
آرایش های نوین برای مدیریت 2018-12-18 08:13:33
ارائه خدمات برتر به مشتریان 2018-12-18 08:18:52
آسایش در محیط کار 1970-01-01 00:00:00
استراتژی های فروش 2018-12-18 08:21:57
اصول آموزش کارکنان 1970-01-01 00:00:00
اصول طراحی نظام های کارآمد 2018-12-18 08:33:04
اصول و مبانی فرهنگ سازمانی 2018-12-18 08:35:34
اقتصاد غیر رسمی 2018-12-18 08:50:12
الگوی دموکراسی 2018-12-18 08:51:51
آموزش کارکنان 2018-12-18 08:55:25
آنچه مدیران اجرایی باید بدانند 2018-12-18 09:01:34
انرژی و توسعه 2018-12-18 09:02:38
اهمیت پس انداز و سرمایه گذاری در فرایند توسعه 2018-12-18 09:04:33
اهمیت حسابداری در مدیریت خدمات عمومی 2018-12-18 09:12:55
ایمنی و بهداشت کار 2018-12-18 09:15:56
آینده کار و پایانی بر قرون سازمان 2018-12-18 09:17:46
بازاریابان قدرتمند 2018-12-18 09:21:21
بررسی عوامل و مراحل تغییر در سازمان 2018-12-18 09:44:37
بهره وری در سازمان مدیریت 2018-12-18 09:48:29
بیکاری و اشتغال 2018-12-18 09:49:23
تاریخچه اقتصاد و توسعه 2018-12-18 09:50:27
تاریخچه قانون اساسی جهوری اسلامی ایران 2018-12-18 09:51:53
تجربیات یک فروشنده 2018-12-18 09:53:06
تراکم اطلاعات و باز مهندسی مدیریت اطلاعات 2018-12-18 09:54:10
تصمیم گیری هوشمندانه 2018-12-18 09:55:57
تغییر سازمانی و انگیزش 2018-12-18 11:23:15
تغییر و دگرگونی 2018-12-18 11:24:13
تکنیک های کار گروهی 2018-12-18 11:25:00
تواناسازی کارکنان 2018-12-18 11:33:50
توانایی نفوذ بر دیگران 1970-01-01 00:00:00
جلب مشارکت دیگران در موسسه 2018-12-18 12:49:03
جلسات کوتاه اما موفق 2018-12-18 12:50:38
جمعیت و توسعه 2018-12-18 12:51:46
چرا کارکنان کاری را که از انها انتظار می رود، انجام نمیدهند؟ 2018-12-18 12:53:31
چگونه در ارتباط با دیگران موفق باشیم 1970-01-01 00:00:00
چگونه در اولین برخورد اثر مثبت بگذاریم 1970-01-01 00:00:00
چگونه صحبت کنیم تا به ما گوش دهند 1970-01-01 00:00:00
خصوصی سازی 2018-12-18 13:17:48
خلاقیت و نوآوری در مدیریت 2018-12-18 13:26:57
خواندن موثر 1970-01-01 00:00:00
درس هایی از تجربه 2018-12-18 13:28:56
10 مرحله برای بقای سازمانی 2018-12-18 13:29:52
دولت از دیدگاه اندیشمندان قدیم 2018-12-18 13:30:55
دولت الکترونیکی فراتر از یک فناوری 2018-12-18 13:32:13
دولت و نظریه های ساختار گرایان 2018-12-19 11:56:27
راه های سخن گفتن موثر 1970-01-01 00:00:00
ربایندگان گوی 1970-01-01 00:00:00
رشد و توسعه 2018-12-19 12:03:29
رهبری 2018-12-19 12:07:58
رهنمود پیروزی 2018-12-19 12:12:13
روش های حل اختلاف کارکنان 2018-12-19 12:23:47
روش های برگزاری جلسات موفق 2018-12-19 12:27:12
روش های مناسب ارتباط با مراجعین 2018-12-19 12:30:48
روش های نوین بازاریابی 2018-12-19 12:34:10
روابط عمومی اهمیت وظایف 2018-12-22 08:54:42
روش های طراحی شغل 2018-12-22 09:38:38
روش های مذاکره 1970-01-01 00:00:00
روش های ایجاد تغییر در افراد 2018-12-22 08:59:38
روش های پرورش مدیران 2018-12-22 09:07:59
روش های خود شکوفایی در مدیریت 2018-12-22 09:34:34
سازماندهی 2018-12-22 09:44:34
طراحی و تحلیل شغل چرا؟ 2018-12-22 09:48:34
ظهور و افول طرح ریزی استراتژیک 2018-12-22 09:50:40
فرآیند انگیزش در کار 2018-12-23 08:21:21
فرصت ها را از دست ندهیم 2018-12-23 08:22:07
فرهنگ سازمانی 2018-12-23 08:23:28
فشارهای عصبی و استرس 1970-01-01 00:00:00
فقر و توزیع و مدیریت 2018-12-23 08:30:50
فن آوری های مدیریت اطلاعات 2018-12-23 08:32:23
قدرت تخیل و تصمیم گیری 1970-01-01 00:00:00
قدرت و سازمان 2018-12-23 08:34:49
قوانین راجرز برای موفقیت 2018-12-23 08:38:12
کار چرا؟ 1970-01-01 00:00:00
کار خوب در محیط خوب 2018-12-23 08:48:21
ماهیت و هدف برنامه ریزی 2018-12-23 09:03:19
ماهیت و هدف سازماندهی 2018-12-23 09:05:09
مبانی انگیزه و رفتار در کار 2018-12-23 09:06:48
متفکر تصمیم گیری حرفه ای 2018-12-23 09:08:02
محیط زیست و توسعه 2018-12-23 09:09:14
مدیریت استراتژیک 2018-12-23 09:13:06
مدیریت استرس، چشم اندازها و اولویت ها 2018-12-23 09:13:56
مدیریت اطلاعات شخصی 1970-01-01 00:00:00
مدیریت امور کارکنان 2018-12-23 09:16:48
مدیریت آموزشگاه 2018-12-23 09:17:35
مدیریت بحران 2018-12-23 09:18:31
مدیریت بین المللی شرکت های چند ملیتی 2018-12-23 09:19:59
مدیریت خدمات عمومی 2018-12-23 09:20:52
مدیریت راهبردی 2018-12-23 09:22:38
مدیریت رفتار ناهنجار 2018-12-23 09:23:29
مدیریت سازمان و تغییر افراد 2018-12-23 09:24:20
مدیریت عالی در عصر فرا سرمایه داری 2018-12-23 09:24:59
مدیریت کیفیت نظام اداری و بهره وری 2018-12-23 09:25:40
مدیریت منابع انسانی 1970-01-01 00:00:00
مدیریت نوآور 1970-01-01 00:00:00
مذاکره برای مدیریت 2018-12-23 09:28:02
مسیر بزرگ 2000 1970-01-01 00:00:00
مشارکت کارکنان در مدیریت چرا و چگونه ؟ 2018-12-23 09:29:18
مفهوم دولت در اندیشه متفکرین اسلامی 2018-12-23 09:30:44
مفهوم شرکت سهامی 2018-12-23 09:31:22
منابع انسانی اهرم توسعه 2018-12-23 09:33:57
مهارت گوش دادن 1970-01-01 00:00:00
مهندسی کیفیت 2018-12-23 09:41:09
نابرابری های اجتماعی 2018-12-23 09:42:13
نحوه پیدایش دولت 2018-12-23 09:43:39
نحوه ی اجرای روش های عملیاتی در مدیریت 2018-12-23 09:45:55
نقش ارتباطات در مدیریت استرس 1970-01-01 00:00:00
نقش جدید شما به عنوان یک مدیر 2018-12-23 09:47:56
نقش حافظه در افزایش درآمد 1970-01-01 00:00:00
نقش سیستم های اطلاعاتی در تصمیم گیری موثر 2018-12-23 09:49:50
نقش علوم و فن آوری در تجارت آینده 2018-12-23 09:50:39
نقش و اهمیت علم اخلاق درمدیریت 2018-12-23 09:52:25
همکاری موثر 1970-01-01 00:00:00
هنر مدیریت 2018-12-23 09:57:29
هنگامی که سکوی زیر پا سقوط می کند 2018-12-23 09:58:36
وابستگی و توسعه نیافتگی 2018-12-23 09:59:38
یادگیری سازمانی در سازمان های یادگیرنده 2018-12-23 10:00:42
قدرت تصمیم گیری 1970-01-01 00:00:00
آزمایشات مدیریت ژاپنی 2019-03-02 08:22:37
اصول مدیریت پروژه 2019-03-02 09:46:44
اعجاز اقتصادی 2019-03-02 09:48:16
افزایش عملکرد در یک محیط متغییر 2019-03-02 09:49:14
اگر می خواهید مدیر بهتری باشید 2019-03-02 09:50:19
انقلاب دمینگ در مدیریت 2019-03-02 09:51:28
اهمیت زمان در تحویل کالاهای سفارشی 2019-03-02 09:52:23
اولین ملاقات 2019-03-02 10:04:19
بهبود روش ها 1970-01-01 00:00:00
پیشرفت در مدیریت 2019-03-02 11:57:27
تغییر نگرش مدیران 2019-03-02 12:04:37
تنش و مدیریت پیشگیری 2019-03-02 12:09:58
جلسات موثر 2019-03-02 12:10:53
چگونه سخنرانی کنیم 1970-01-01 00:00:00
حل خلاقانه مساله به شکل عملی 2019-03-02 12:15:03
دستاورد های مدیریت 2019-03-02 12:17:18
دموکراسی صنعتی 2019-03-02 12:19:53
راهنمای عملی برای بهسازی 2019-03-02 12:20:59
روش هایی برای موفقیت مالی 2019-03-02 12:22:21
روشهای تغییر در مدیریت 2019-03-02 12:23:14
ساختار تصمیم گیری 1970-01-01 00:00:00
سخنرانی موثر 1970-01-01 00:00:00
سفر کاری و خصوصیات آن 1970-01-01 00:00:00
سیستم اطلاعاتی رایانه 2019-03-02 12:28:09
ظهور سیستم هولمز 2019-03-02 12:29:55
کار گروهی 2019-03-02 12:30:44