متاکست

  • تعداد دانشجویان: 7
  • استاد: متاکو
  • منتشر شده: 1970-01-01 00:00:00
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

هیچ گواهی برای این دوره تخصیص داده نشده

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
متاکست_اخبار اقتصادی 3 اسفندماه ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 3 اسفند ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 01 اسفندماه ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 01 اسفند ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 30 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 30 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 29 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 29 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 28 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 28 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 27 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 27 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 26 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 26 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 24 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 24 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 23 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 23 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 21 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 21 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 20 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 20 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 17 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 17 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 16 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 16 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 15 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 15 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 14 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 14 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 13 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 13 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 12 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 12 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 10 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 10 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 8 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 8 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 7 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 7 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 6 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 6 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 5 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 5 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 3 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 3 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 2 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 2 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 1 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 1 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 30 دی ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 30 دی ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 29 دی ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 29 دی ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 28 دی ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 28 دی ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 26 دی ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 26 دی ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 25 دی ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 25 دی ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 24 دی ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 24 دی ماه 98

معرفی دوره

در برنامه متاکست شما می توانید هر روز جدیدترین اخبار اقتصادی و بازرگانی روز را بشنوید.

گوینده: رویا حسینی

قیمت

طول دوره قیمت
Unlimited: 1.00 تومان

استاد

متاکو

هلدینگ مجتمع توسعه ارتباطات پگاه فعال از سال ۱۳۷۹ در حوزه اموزش نرم افزارهای فن اوری اطلاعات . برق و اتوماسیون صنعتی.مدیریت و بازرگانی .برگزاری رویدادهای تجاری . نیازسنجی اموزشی . تولید پادکست های بازرگانی اقتصادی .

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
متاکست 1970-01-01 00:00:00
وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
متاکست_اخبار اقتصادی 3 اسفندماه ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 3 اسفند ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 01 اسفندماه ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 01 اسفند ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 30 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 30 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 29 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 29 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 28 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 28 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 27 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 27 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 26 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 26 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 24 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 24 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 23 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 23 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 21 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 21 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 20 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 20 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 17 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 17 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 16 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 16 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 15 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 15 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 14 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 14 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 13 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 13 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 12 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 12 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 10 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 10 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 8 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 8 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 7 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 7 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 6 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 6 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 5 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 5 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 3 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 3 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 2 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 2 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 1 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 1 بهمن ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 30 دی ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 30 دی ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 29 دی ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 29 دی ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 28 دی ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 28 دی ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 26 دی ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 26 دی ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 25 دی ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 25 دی ماه 98
متاکست_اخبار اقتصادی 24 دی ماه 98
متاکست_اخبار بازرگانی 24 دی ماه 98