انوش کاظمی

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
آموزش نرم افزار متلب با علم داده 2018-06-20 09:54:44
«ویرایش پایان‌نامه از صفر تا صد» 2018-07-28 09:52:57
آموزش پایتون پارت 1 2018-08-16 08:51:35
آموزش پایتون پارت 2 2018-09-02 11:47:35
آموزش پایتون پارت 3 2018-09-02 11:49:50
آموزش پایتون پارت 4 2018-09-02 11:56:35
آموزش پایتون پارت 5 2018-09-02 11:59:00
آموزش پایتون پارت 6 2018-09-02 12:00:00