نصب و آموزش Excel 2016

  • تعداد دانشجویان: 16
  • استاد: انیاک
  • منتشر شده: 2018-08-11 11:12:57
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

باید تمامی درس ها را کامل کنید

برای اعضا رایگان است

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
جلسه اول : روش نصب Office 2016
جلسه دوم : آشنایی با Excel (قسمت اول)
جلسه سوم : آشنایی با Excel (قسمت دوم)
جلسه چهارم : روش کار با کتابهای کاری Workbook (قسمت اول)
جلسه پنجم : روش کار با کتابهای کاری Workbook (قسمت دوم)
جلسه ششم : روش کار با کتابهای کاری Workbook (قسمت سوم)
جلسه هفتم : روش پیکربندی یا Format کتابهای کاری (قسمت اول)
جلسه هشتم : روش پیکربندی یا Format کتابهای کاری (قسمت دوم)
جلسه نهم : روش پیکربندی یا Format کتابهای کاری (قسمت سوم)
جلسه دهم : انواع نماها و چاپ صفحات (قسمت اول)
جلسه یازدهم : انواع نماها و چاپ صفحات (قسمت دوم)
جلسه دوازدهم : فرمول ها و توابع ( قسمت اول)
جلسه سیزدهم : فرمول ها و توابع ( قسمت دوم)
جلسه چهاردهم : فرمول ها و توابع ( قسمت سوم)
جلسه پانزدهم : فرمول ها و توابع ( قسمت چهارم)
جلسه شانزدهم : نمودارها، تصاویر و جلوه ویژه (قسمت اول)
جلسه هفدهم : نمودارها، تصاویر و جلوه ویژه (قسمت دوم)
جلسه هجدهم : ماکرو ها
جلسه نوزدهم : کار با VBA

معرفی دوره

اکسل ( Excel ) یك نرم افزار جامع برای كار با صفحات گسترده (Spread Sheet) است. با كمك اکسل میتوانید انواع جداول حاوی متون و اعداد را ایجاد كرده و از فرمولها و توابع ریاضی، آماری و منطقی جهت محاسبات مربوط به آنها استفاده كنید. همچنین، امكان ایجاد نمودارهای متنوع از مقادیر موجود در جدولها نیز امكانپذیر است. در صورت استفاده از قابلیتهای حرفه ای مانند ماكروها و زبان VBA میتوان گفت كه Excel تقریباً برای ایجاد تمام كاربرگها و نرم افزارهای مالی و آماری راه حل مناسبی به شمار می آید. 

بخش اول : روش نصب Office 2016
اجرای برنامه نصب
تعیین نحوه نصب Office 2016
حذف و اضافه کردن برنامه نصب شده

بخش دوم : آشنایی با Excel (قسمت اول)
اجرای Excel 2016 در ویندوز 10
چگونه یک کتاب کاری (Workbook) را باز کنیم
آشنایی با محیط Excel 2016
آشنایی با Ribbon
نحوه نمایش صفحه کاری

بخش سوم : آشنایی با Excel (قسمت دوم)
بزرگنمایی و کوچک نمایی صفحه
حرکت در صفحات
ذخیره کردن یک کتاب کاری
بستن یک کتاب کاری
باز کردن یک کتاب کاری اخیراً استفاده شده
استفاده از کمک (Help)
خروج از Excel 2016

بخش چهارم : روش کار با کتابهای کاری Workbook (قسمت اول)
ایجاد کتابهای کاری
روش وارد کردن داده‌ها
آشنایی با فرمولها

بخش پنجم : روش کار با کتابهای کاری Workbook (قسمت دوم)
افزودن سطر یا ستون جدید
تابع sum
حذف سطر یا ستون
جابجایی سطر یا ستون
آشنایی با Cut، Copy و Paste

بخش ششم : روش کار با کتابهای کاری Workbook (قسمت سوم)
دستوارت Undo و Redo
دستورات Find و Replace
مدیریت صفحات (Sheetها)
ذخیره سازی فایل

بخش هفتم : روش پیکربندی یا Format کتابهای کاری (قسمت اول)
تنظیم اندازه سطرها و ستونها
ادغام سلولها
نحوه نمایش اعداد (Number Format)

بخش هشتم : روش پیکربندی یا Format کتابهای کاری (قسمت دوم)
پیکربندی متن
کار با Style یا فرمتهای آماده
کار با غلط یاب (Spell Checker)
آشنایی با تصحیح کننده خودکار (AutoCorrect)

بخش نهم : روش پیکربندی یا Format کتابهای کاری (قسمت سوم)
استفاده از ابزار AutoFill
کار با ابزار Conditional formatting و Format Painter
فرمتبندی شرطی در اکسل 2016
کار با ابزار Quick Analysis

بخش دهم : انواع نماها و چاپ صفحات (قسمت اول)
روشهای مشاهده صفحات کاری
دستور Split
دستور Freeze
ابزار Auto Filter

بخش یازدهم : انواع نماها و چاپ صفحات (قسمت دوم)
افزودن سربرگ و پاورقی
تنظیم صفحه با Page Setup
تنظیم محدوده قابل چاپ
پیش نمایش چاپ و تنظیمات آن

بخش دوازدهم : فرمول ها و توابع ( قسمت اول)
آشنایی با توابع و فرمولها
کپی کردن فرمول
اتصال به محتوای یک سلول
استفاده از محاسبه‌گر خودکار (AutoCalculate)
تابع sum

بخش سیزدهم : فرمول ها و توابع ( قسمت دوم)
عملگرها
توابع حداقل، حداکثر، تعداد و میانگین
ابزار AutoSUM
کار با قابلیت Manual Calculation

بخش چهاردهم : فرمول ها و توابع ( قسمت سوم)
تابع FV
تابع PMT
کار با تابع شرطی IF

بخش پانزدهم : فرمول ها و توابع ( قسمت چهارم)
استفاده از تاریخ در توابع
کار با توابع آماری
تابع آزمون T
تصحیح خودکار ورودی تابع
تابع پیرسون

بخش شانزدهم : نمودارها، تصاویر و جلوه ویژه (قسمت اول)
ایجاد یک نمودار
تعیین شکل نمودار
تغییر داده‌های نمودار
تغییر نوع نمودار
تغییر ظاهر نمودار
تیتر نمودار
محل قرارگیری راهنما

بخش هفدهم : نمودارها، تصاویر و جلوه ویژه (قسمت دوم)
ایجاد جلوه ویژه
رسم اشکال آماده
درج تصویر
نمودارهای Sparklines

بخش هجدهم : ماکرو ها
ایجاد ماکروی جدید
استفاده از ماکرو
پنجره ماکرو
تغییر فرمت یک ستون

بخش نوزدهم : کار با VBA
آشنایی با Visual Basic Editor
طراحی فرم های کاربردی در VBA
آشنایی با دستورات VBA
استفاده از ساختارها و توابع
ذخیره با فرمت PDF

قیمت

طول دوره قیمت
Unlimited: 5.00 تومان

استاد

انیاک

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
AutoCAD 2017 2018-08-07 07:37:12
AutoCAD 2018 2018-08-07 08:42:40
AutoCAD 2019 2018-08-07 08:46:21
نصب و آموزش ویندوز 10 2018-08-07 10:56:00
نصب و آموزش Access 2016 2018-08-08 06:01:48
زبان برنامه نویسی C 2018-08-09 13:17:37
زبان برنامه نویسی2013 Visual C# .Net 2018-08-09 13:21:08
نرم افزار آموزش CCNA 2018-08-09 13:25:08
زبان برنامه نویسی PHP 7 2018-08-10 07:29:27
آموزش نرم افزار SPSS 24 2018-08-10 12:55:10
آموزش نرم افزار SPSS 25 2018-08-10 13:00:06
نرم افزار آموزشی MS Project 2016 2018-08-10 15:30:19
نرم‌افزار آموزش HTML5 2018-08-11 07:51:53
آموزش SQL Server 2016 2018-08-11 08:14:17
نرم افزار آموزشي MS Project 2013 2018-08-11 09:34:40
آموزش Flash CC 2018-08-11 11:02:35
آموزش شبکه (Network) 2018-08-11 11:06:41
نصب و آموزش Excel 2016 2018-08-11 11:12:57
آموزش توابع اکسل 2016 2018-08-11 11:16:55
آموزش InDesign CC 2018-08-12 07:55:28
آموزش InDesign CC 2017 2018-08-12 08:06:00
آموزش InDesign CC 2018 2018-08-12 08:10:57
آموزش CorelDRAW 2017 2018-08-12 08:22:13
آموزش Illustrator CC 2018-08-14 10:50:29
آموزش Illustrator CC 2017 2018-08-14 10:53:55
آموزش Outlook 2016 2018-08-14 10:57:02
آموزش OneNote 2016 2018-08-14 10:58:29
آموزش Matlab 2017 2018-08-14 11:03:53
آموزش زبان برنامه نویسی Pascal 2018-08-14 11:06:57
آموزش Dreamweaver CS6 2018-08-14 11:09:53
آموزش SQL Server 2014 2018-08-14 12:53:57
آموزش Photoshop CC 2017 2018-08-14 14:50:07
آموزش Photoshop CC 2018 2018-08-14 14:50:16
آموزش تکنیک های فتوشاپ 2018-08-14 14:54:52
آموزش UML 2018-08-14 14:55:05
آموزش Visual Basic .Net 2013 2018-08-14 15:00:01
آموزش Visio 2016 2018-08-14 15:00:03
وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
جلسه اول : روش نصب Office 2016
جلسه دوم : آشنایی با Excel (قسمت اول)
جلسه سوم : آشنایی با Excel (قسمت دوم)
جلسه چهارم : روش کار با کتابهای کاری Workbook (قسمت اول)
جلسه پنجم : روش کار با کتابهای کاری Workbook (قسمت دوم)
جلسه ششم : روش کار با کتابهای کاری Workbook (قسمت سوم)
جلسه هفتم : روش پیکربندی یا Format کتابهای کاری (قسمت اول)
جلسه هشتم : روش پیکربندی یا Format کتابهای کاری (قسمت دوم)
جلسه نهم : روش پیکربندی یا Format کتابهای کاری (قسمت سوم)
جلسه دهم : انواع نماها و چاپ صفحات (قسمت اول)
جلسه یازدهم : انواع نماها و چاپ صفحات (قسمت دوم)
جلسه دوازدهم : فرمول ها و توابع ( قسمت اول)
جلسه سیزدهم : فرمول ها و توابع ( قسمت دوم)
جلسه چهاردهم : فرمول ها و توابع ( قسمت سوم)
جلسه پانزدهم : فرمول ها و توابع ( قسمت چهارم)
جلسه شانزدهم : نمودارها، تصاویر و جلوه ویژه (قسمت اول)
جلسه هفدهم : نمودارها، تصاویر و جلوه ویژه (قسمت دوم)
جلسه هجدهم : ماکرو ها
جلسه نوزدهم : کار با VBA
برای اعضا رایگان است