زبان برنامه نویسی C

  • تعداد دانشجویان: 4
  • استاد: انیاک
  • منتشر شده: 2018-08-09 13:17:37
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

باید تمامی درس ها را کامل کنید

برای اعضا رایگان است

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
جلسه 1 : طراحی و پیاده سازی الگوریتم ها
جلسه 2 : انواع متغیرها در زبان سی
جلسه 3 : توابع خروج اطلاعات
جلسه 4 : توابع ورود و خروج اطلاعات
جلسه 5 : ساختارهای تکرار
جلسه 6 : ساختارهای تصمیم گیری
جلسه 7 : توابع
جلسه 8 : توابع بازگشتی
جلسه 9 : کار با آریه ها
جلسه 10 : جستجو در آرایه و انواع آرایه
جلسه 11 : رشته ها
جلسه 12: توابع دیگر در رشته ها
جلسه 13 : اشاره گرها
جلسه 14 : اشاره گرهای تابع و توابع مربوط به اشاره گر
جلسه 15 : فایلها
جلسه 16 : توابع خواندن و نوشتن در فایلها
جلسه 17 : ساختمان ها

معرفی دوره

در نرم افزار آموزشی C با دستوارت و برنامه نویسی به زبان C آشنا میشوید. مطالبی که در آموزش زبان برنامه نویسی C مطرح میگردد به شرح زیر است:

طراحی الگوریتم و آشنایی با زبان برنامه نویسی سی

جلسه 1 : طراحی و پیاده سازی الگوریتم ها
مقدمه
طراحی الگوریتم
تعریف برنامه
آشنایی با محیط Turbo C
ساختار برنامه

جلسه 2 : انواع متغیرها در زبان سی
تعریف انواع داده ها
تعریف چند متغیر در برنامه
تعریف مقادیر ثابت
تعریف انواع عملگرها

توابع ورود و خروج اطلاعات

فصل 3 : توابع خروج اطلاعات
مقدمه
عملکرد تابع Printf
تعیین طول میدان در تابع Printf

جلسه 4 : توابع ورود و خروج اطلاعات
تابع Scanf
توابع getch و getche
توابع putch و putchr

ساختارهای تکرار و تصمیم گیری

جلسه 5 : ساختارهای تکرار
مقدمه
ساختار تکرار While
ساختار تکرار do ... while
ساختار تکرار for
ساختار تکرار for

جلسه 6 : ساختارهای تصمیم گیری
ساختار تصمیم گیری if
ساختار تصمیم گیری switch
کار با توابع
جلسه 7 : توابع
مقدمه
تعریف تابع
چگونگی پیاده سازی تابع در برنامه
استفاده از عملگر آدرس (&)

جلسه 8 : توابع بازگشتی
توابع بازگشتی
انواع کلاسهای حافظه

کار با آرایه و جستجو در آن
جلسه 9 : کار با آریه ها
تعریف آرایه
استفاده از آرایه در برنامه
ارسال آرایه ها به توابع

جلسه 10 : جستجو در آرایه و انواع آرایه
جستجو در آرایه ها
آرایه های دو بعدی
انواع آریه ها

رشته ها و اشاره گرها
جلسه 11 : رشته ها
تعریف رشته
تعریف تابع strlen
عملکرد تابع gets
عملکرد تابع puts

جلسه 12: توابع دیگر در رشته ها
استفاده از توابع از پیش تعریف شده
عملکرد تابع strset
عملکرد تابع go

جلسه 13 : اشاره گرها
تعریف اشاره گر
نحوه استفاده از اشاره گرها
دستور انتساب (=)

جلسه 14 : اشاره گرهای تابع و توابع مربوط به اشاره گر
اشاره گرهای تابع
عملکرد تابع malloc
عملکرد تابع first

کار با فایلها و ساختمان ها
جلسه 15 : فایلها
تعریف فایل
نحوه دسته بندی فایلها
نحوه ایجاد فایل
نحوه بستن یک فایل

جلسه 16 : توابع خواندن و نوشتن در فایلها
عملکرد تابع putc
عملکرد تابع fputs و fgets
عملکرد توابع fprintf و fscanf
عملکرد تابع fread
عملکرد تابع rewind
عملکرد تابع ferror

جلسه 17 : ساختمانها
مقدمه
نحوه تعریف ساختمان
استفاده از دستور انتساب =
عملکرد دستور typedef
عملکرد تابع func

استاد

انیاک

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
AutoCAD 2017 2018-08-07 07:37:12
AutoCAD 2018 2018-08-07 08:42:40
AutoCAD 2019 2018-08-07 08:46:21
نصب و آموزش ویندوز 10 2018-08-07 10:56:00
نصب و آموزش Access 2016 2018-08-08 06:01:48
زبان برنامه نویسی C 2018-08-09 13:17:37
زبان برنامه نویسی2013 Visual C# .Net 2018-08-09 13:21:08
نرم افزار آموزش CCNA 2018-08-09 13:25:08
زبان برنامه نویسی PHP 7 2018-08-10 07:29:27
آموزش نرم افزار SPSS 24 2018-08-10 12:55:10
آموزش نرم افزار SPSS 25 2018-08-10 13:00:06
نرم افزار آموزشی MS Project 2016 2018-08-10 15:30:19
نرم‌افزار آموزش HTML5 2018-08-11 07:51:53
آموزش SQL Server 2016 2018-08-11 08:14:17
نرم افزار آموزشي MS Project 2013 2018-08-11 09:34:40
آموزش Flash CC 2018-08-11 11:02:35
آموزش شبکه (Network) 2018-08-11 11:06:41
نصب و آموزش Excel 2016 2018-08-11 11:12:57
آموزش توابع اکسل 2016 2018-08-11 11:16:55
آموزش InDesign CC 2018-08-12 07:55:28
آموزش InDesign CC 2017 2018-08-12 08:06:00
آموزش InDesign CC 2018 2018-08-12 08:10:57
آموزش CorelDRAW 2017 2018-08-12 08:22:13
آموزش Illustrator CC 2018-08-14 10:50:29
آموزش Illustrator CC 2017 2018-08-14 10:53:55
آموزش Outlook 2016 2018-08-14 10:57:02
آموزش OneNote 2016 2018-08-14 10:58:29
آموزش Matlab 2017 2018-08-14 11:03:53
آموزش زبان برنامه نویسی Pascal 2018-08-14 11:06:57
آموزش Dreamweaver CS6 2018-08-14 11:09:53
آموزش SQL Server 2014 2018-08-14 12:53:57
آموزش Photoshop CC 2017 2018-08-14 14:50:07
آموزش Photoshop CC 2018 2018-08-14 14:50:16
آموزش تکنیک های فتوشاپ 2018-08-14 14:54:52
آموزش UML 2018-08-14 14:55:05
آموزش Visual Basic .Net 2013 2018-08-14 15:00:01
آموزش Visio 2016 2018-08-14 15:00:03
وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
جلسه 1 : طراحی و پیاده سازی الگوریتم ها
جلسه 2 : انواع متغیرها در زبان سی
جلسه 3 : توابع خروج اطلاعات
جلسه 4 : توابع ورود و خروج اطلاعات
جلسه 5 : ساختارهای تکرار
جلسه 6 : ساختارهای تصمیم گیری
جلسه 7 : توابع
جلسه 8 : توابع بازگشتی
جلسه 9 : کار با آریه ها
جلسه 10 : جستجو در آرایه و انواع آرایه
جلسه 11 : رشته ها
جلسه 12: توابع دیگر در رشته ها
جلسه 13 : اشاره گرها
جلسه 14 : اشاره گرهای تابع و توابع مربوط به اشاره گر
جلسه 15 : فایلها
جلسه 16 : توابع خواندن و نوشتن در فایلها
جلسه 17 : ساختمان ها
برای اعضا رایگان است