آموزش نرم افزار SPSS 24

  • تعداد دانشجویان: 3
  • استاد: انیاک
  • منتشر شده: 2018-08-10 12:55:10
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

باید تمامی درس ها را کامل کنید

برای اعضا رایگان است

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
جلسه 1: آشنایی با SPSS
جلسه 2: اصول اولیه
جلسه 3: کار با پرونده داده ها
جلسه 4: کار با داده ها
جلسه 5: رتبه بندی داده ها، تقسیم و ترکیب پرونده
جلسه 6: نمودار خطی، میله ای، سه بعدی، محیطی و دایره ای
جلسه 7: ویرایش نمودارها (قسمت اول)
جلسه 8: ویرایش نمودارها (قسمت دوم)
جلسه 9 : توصیف داده ها و تعریف متغیر
جلسه 10 : آمار توصیفی یک متغیره برای متغیرهای کیفی
جلسه 11: آمار توصیفی یک متغیره برای متغیرهای کمی
جلسه 12: آزمون های تی
جلسه 13: تحلیل واریانس یک و چند متغیره
جلسه 14: روشهای همبستگی
جلسه 15: رگرسیون و تحلیل ممیزی
جلسه 16: روشهای مقیاس سازی
جلسه 17 : آزمون دو جمله ای و مجذور کای
جلسه 18 : جدول توافق دو طرفه، آزمون تکمیلی، U من ویتنی و k نمونه مستقل
جلسه 19 : آزمون دو نمونه مرتبط، مک نمار، ویلککسون، K نمونه مرتبط

معرفی دوره

نرم افزار SPSS  یك نرم افزار بسیار معتبر و قوی در زمینه تحلیلهای آماری است كه سالها مورد استفاده قرار گرفته است. در این نرم افزار یك كاربرگ برای ورود داده‌‌ها در اختیار شما قرار می‌گیرد. پس از وارد كردن داده‌ها, فرمانهای مورد نظر خود جهت انجام انواع محاسبات, تبدیلها, رسم نمودارها و تحلیلها را می‌توانید اعمال كنید و سپس نتیجه كار خود را در یك صفحه دیگر مشاهده نمایید.
در نرم افزار آموزش SPSS  مطالب زیر آموزش داده میشوند.

آشنایی و اصول اولیه در SPSS
    جلسه 1: آشنایی با SPSS
   جلسه 2: اصول اولیه
   جلسه 3: کار با پرونده داده ها

کار با داده ها
   جلسه 4: کار با داده ها
   جلسه 5: رتبه بندی داده ها، تقسیم و ترکیب پرونده

نمودارها در SPSS
   جلسه 6: نمودار خطی، میله ای، سه بعدی، محیطی و دایره ای
   جلسه 7: ویرایش نمودارها (قسمت اول)
   جلسه 8: ویرایش نمودارها (قسمت دوم)

توصیف داده و آمار توصیفی
   جلسه 9 : توصیف داده ها و تعریف متغیر
   جلسه 10 : آمار توصیفی یک متغیره برای متغیرهای کیفی
    جلسه 11: آمار توصیفی یک متغیره برای متغیرهای کمی

انواع آزمون تی، تحلیل واریانس و روشهای همبستگی
   جلسه 12: آزمون های تی
   جلسه 13: تحلیل واریانس یک و چند متغیره
   جلسه 14: روشهای همبستگی

رگرسیون، تحلیل ممیزی و روشهای مقیاس سازی
   جلسه 15: رگرسیون و تحلیل ممیزی
   جلسه 16: روشهای مقیاس سازی

روشهای غیرپارامتریک در SPSS
   جلسه 17 : آزمون دو جمله ای و مجذور کای
   جلسه 18 : جدول توافق دو طرفه، آزمون تکمیلی، U من ویتنی و k نمونه مستقل
   جلسه 19 : آزمون دو نمونه مرتبط، مک نمار، ویلککسون، K نمونه مرتبط

استاد

انیاک

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
AutoCAD 2017 2018-08-07 07:37:12
AutoCAD 2018 2018-08-07 08:42:40
AutoCAD 2019 2018-08-07 08:46:21
نصب و آموزش ویندوز 10 2018-08-07 10:56:00
نصب و آموزش Access 2016 2018-08-08 06:01:48
زبان برنامه نویسی C 2018-08-09 13:17:37
زبان برنامه نویسی2013 Visual C# .Net 2018-08-09 13:21:08
نرم افزار آموزش CCNA 2018-08-09 13:25:08
زبان برنامه نویسی PHP 7 2018-08-10 07:29:27
آموزش نرم افزار SPSS 24 2018-08-10 12:55:10
آموزش نرم افزار SPSS 25 2018-08-10 13:00:06
نرم افزار آموزشی MS Project 2016 2018-08-10 15:30:19
نرم‌افزار آموزش HTML5 2018-08-11 07:51:53
آموزش SQL Server 2016 2018-08-11 08:14:17
نرم افزار آموزشي MS Project 2013 2018-08-11 09:34:40
آموزش Flash CC 2018-08-11 11:02:35
آموزش شبکه (Network) 2018-08-11 11:06:41
نصب و آموزش Excel 2016 2018-08-11 11:12:57
آموزش توابع اکسل 2016 2018-08-11 11:16:55
آموزش InDesign CC 2018-08-12 07:55:28
آموزش InDesign CC 2017 2018-08-12 08:06:00
آموزش InDesign CC 2018 2018-08-12 08:10:57
آموزش CorelDRAW 2017 2018-08-12 08:22:13
آموزش Illustrator CC 2018-08-14 10:50:29
آموزش Illustrator CC 2017 2018-08-14 10:53:55
آموزش Outlook 2016 2018-08-14 10:57:02
آموزش OneNote 2016 2018-08-14 10:58:29
آموزش Matlab 2017 2018-08-14 11:03:53
آموزش زبان برنامه نویسی Pascal 2018-08-14 11:06:57
آموزش Dreamweaver CS6 2018-08-14 11:09:53
آموزش SQL Server 2014 2018-08-14 12:53:57
آموزش Photoshop CC 2017 2018-08-14 14:50:07
آموزش Photoshop CC 2018 2018-08-14 14:50:16
آموزش تکنیک های فتوشاپ 2018-08-14 14:54:52
آموزش UML 2018-08-14 14:55:05
آموزش Visual Basic .Net 2013 2018-08-14 15:00:01
آموزش Visio 2016 2018-08-14 15:00:03
وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
جلسه 1: آشنایی با SPSS
جلسه 2: اصول اولیه
جلسه 3: کار با پرونده داده ها
جلسه 4: کار با داده ها
جلسه 5: رتبه بندی داده ها، تقسیم و ترکیب پرونده
جلسه 6: نمودار خطی، میله ای، سه بعدی، محیطی و دایره ای
جلسه 7: ویرایش نمودارها (قسمت اول)
جلسه 8: ویرایش نمودارها (قسمت دوم)
جلسه 9 : توصیف داده ها و تعریف متغیر
جلسه 10 : آمار توصیفی یک متغیره برای متغیرهای کیفی
جلسه 11: آمار توصیفی یک متغیره برای متغیرهای کمی
جلسه 12: آزمون های تی
جلسه 13: تحلیل واریانس یک و چند متغیره
جلسه 14: روشهای همبستگی
جلسه 15: رگرسیون و تحلیل ممیزی
جلسه 16: روشهای مقیاس سازی
جلسه 17 : آزمون دو جمله ای و مجذور کای
جلسه 18 : جدول توافق دو طرفه، آزمون تکمیلی، U من ویتنی و k نمونه مستقل
جلسه 19 : آزمون دو نمونه مرتبط، مک نمار، ویلککسون، K نمونه مرتبط
برای اعضا رایگان است